Čerpacie zariadenia

     Systém spočíva vo vybudovaní čerpacích šácht určených na prijímanie odpadovej vody z každej nehnuteľnosti zvlášť. Pomocou čerpadla obsahujúceho drviace zariadenie je odpadová voda dopravovaná cez potrubie priamo do tlakovej alebo gravitačnej kanalizácie, ktoré ústia do čistiarne odpadových vôd.

     Náš systém ponúka dva typy čerpacích zariadení:

  • čerpacie zariadenie pre tlakovú kanalizáciu
  • prečerpávacie zariadenie